Zásady ochrany osobních údajů

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

WWW.SEMAXPOLSKA.PL

§1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu www.semaxpolska.pl je společnost Dobre Peptydy Sp. z o.o. vykonávající podnikatelskou činnost zapsanou v Národním soudním rejstříku vedeném ministrem odpovědným za hospodářské záležitosti, místo podnikání a adresa pro doručování: Spółdzielcza 13, 32-300 Olkusz, NIP: 6372215326, REGON: 520496524, adresa elektronické pošty (e-mail): info@semaxpolska.pl, dále jen "správce" a současně "poskytovatel služeb".
 2. Osobní údaje shromažďované Správcem prostřednictvím webových stránek jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen "Nařízení".
 3. Veškerá slova nebo výrazy psané velkými písmeny v textu těchto Zásad ochrany osobních údajů se chápou tak, jak jsou definovány v obchodních podmínkách internetového obchodu www.semaxpolska.pl.

§2

TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A ROZSAH SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků obchodu www.semaxpolska.pl v případě:
 2. registrace účtu v Obchodě za účelem vytvoření individuálního účtu a správy tohoto účtu na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO (plnění smlouvy o poskytování služeb elektronickými prostředky v souladu s Pravidly obchodu),
 3. zadání objednávky v obchodě za účelem plnění kupní smlouvy na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO (plnění kupní smlouvy).
 4. TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V případě:
 5. Účty poskytuje zákazník:
 • Jméno,
 • Přihlášení,
 • Adresa,
 • E-mailová adresa.
 1. Objednávku specifikuje zákazník:
 • Jméno,
 • Adresa,
 • NIP,
 • E-mailová adresa,
 • Telefonní číslo.
 1. DOBA ARCHIVACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje zákazníků ukládá správce:
 2. pokud je zpracování založeno na plnění smlouvy, po dobu nezbytnou k plnění smlouvy a poté po dobu odpovídající promlčecí době nároků. Není-li výslovně stanoveno jinak, činí promlčecí doba šest let a v případě nároků z pravidelného plnění a nároků souvisejících s výkonem činnosti tři roky.
 3. pokud je základem pro zpracování údajů souhlas, po dobu, po kterou není souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době promlčení nároků, které může správce vznést a které mohou být vůči němu uplatněny. Nestanoví-li zvláštní předpis jinak, činí promlčecí doba šest let a u nároků na pravidelné dávky a nároků souvisejících s výkonem podnikatelské činnosti tři roky.
 4. Při používání obchodu mohou být shromažďovány další informace, zejména: IP adresa přidělená počítači zákazníka nebo externí IP adresa poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.
 5. Na základě samostatného souhlasu podle čl.6 odst.1 písm.a) RODO mohou být údaje zpracovávány také za účelem zasílání obchodních informací elektronickými prostředky nebo telefonických hovorů za účelem přímého marketingu - resp. v souvislosti s čl.10 odst.2 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky nebo čl.172 odst.1 zákona ze dne 16. července 2004 - telekomunikační zákon, včetně údajů zaměřených na profilování, pokud k tomu zákazník udělil příslušný souhlas.
 6. Od příjemců služeb mohou být shromažďovány také navigační údaje, včetně informací o odkazech a odkazech, na které se rozhodnou kliknout, nebo o jiných akcích, které v obchodě provedou. Právním základem pro tyto činnosti je oprávněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) na usnadnění využívání elektronicky poskytovaných služeb a na zlepšení funkčnosti těchto služeb.
 7. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné.
 8. Správce dbá na ochranu zájmů subjektů údajů a zejména zajistí, aby údaje, které shromažďuje, byly:
  1. zpracovány v souladu se zákonem,
  2. shromážděné pro určité legitimní účely a nepodléhající dalšímu zpracování, které je s těmito účely neslučitelné,
  3. Podstatně správné a přiměřené vzhledem k účelům, pro které jsou zpracovávány, a uchovávané ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

§3

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje zákazníků jsou předávány poskytovatelům služeb, které správce využívá k provozování obchodu, zejména:
 2. zprostředkovatelé dodávek produktů,
 3. poskytovatelé platebních systémů,
 4. účetní kancelář,
 5. Poskytovatelé hostingu,
 6. poskytovatelé softwaru umožňujícího podnikání (např. účetního softwaru),
 7. poskytovatelé poštovního systému,
 8. dodavatele softwaru potřebného k provozování internetového obchodu.
 9. Poskytovatelé služeb uvedení v bodě 1 tohoto odstavce, kterým jsou osobní údaje předávány, se v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech buď řídí pokyny správce ohledně účelů a prostředků zpracování těchto údajů (zpracovatelé), nebo sami určují účely a prostředky zpracování (správci).
 10. Osobní údaje příjemců služeb jsou uchovávány výhradně v Evropském hospodářském prostoru (EHP), s výhradou § 5 bodu 5 a § 6 Zásad ochrany osobních údajů.

§4

PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU VLASTNÍCH ÚDAJŮ.

 1. Subjekt údajů má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 2. Právní důvody žádosti zákazníka:
 3. Přístup k údajům - Článek 15 RODO.
 4. Oprava údajů - Článek 16 RODO.
 5. Vymazání údajů (tzv. právo být zapomenut) - Článek 17 RODO.
 6. Omezení zpracování - Článek 18 RODO.
 7. Přenos dat - Článek 20 RODO.
 8. Opozice - Článek 21 RODO
 9. Odvolání souhlasu - Čl. 7 odst. 3 RODO.
 10. Chcete-li uplatnit práva uvedená v bodě 2, můžete zaslat příslušný e-mail na adresu: info@semaxpolska.pl
 11. V případě, že Klient uplatní nárok na základě výše uvedených práv, Správce žádosti buď vyhoví, nebo ji neprodleně odmítne, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud však - vzhledem ke komplikované povaze žádosti nebo počtu žádostí - není Správce schopen žádosti vyhovět do jednoho měsíce, vyhoví žádosti do dalších dvou měsíců, přičemž o zamýšleném prodloužení lhůty a jeho důvodech informuje Příjemce služby předem, do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 12. Pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení RODO, má subjekt údajů právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§5

COOKIES

 1. Webové stránky správce používají soubory"cookies".
 2. Instalace souborů "cookies" je nezbytné pro řádné poskytování služeb na webových stránkách obchodu. V souborech "cookies" obsahuje informace nezbytné pro správné fungování webových stránek a také poskytuje možnost sestavovat obecné statistiky o návštěvách webových stránek.
 3. Web používá dva typy souborů "cookies": "session-based" a "permanent".
 4. "Soubory cookie" Soubory "relace" jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení příjemce služby, dokud se neodhlásí (neopustí webové stránky).
 5. "Trvalé" soubory "cookies" jsou uloženy v koncovém zařízení klienta po dobu uvedenou v parametrech " souborů.cookies" nebo dokud je zákazník neodstraní.
 6. Správce používá své vlastní soubory cookie, aby lépe porozuměl tomu, jak příjemci služeb interagují s obsahem webových stránek. Soubory cookie shromažďují informace o tom, jak Příjemce služby webové stránky používá, o typu webových stránek, ze kterých byl Příjemce služby přesměrován, a o počtu návštěv a době, po kterou Příjemce služby webové stránky navštěvoval. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje o Klientovi, ale slouží k sestavování statistik o používání webových stránek.
 7. Správce používá externí soubory cookie ke shromažďování obecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytického nástroje Google Analytics (externí správce souborů cookie: Google Inc., se sídlem v USA).
 8. Soubory cookie mohou používat také reklamní sítě, zejména síť Google, aby zobrazovaly reklamy přizpůsobené způsobu, jakým zákazník používá Obchod. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě Uživatele nebo o čase stráveném na dané stránce.
 9. Zákazník má právo rozhodnout o přístupu k souborům "cookies" do počítače tak, že je nejprve vyberete v okně prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a manipulaci se soubory "cookies" jsou k dispozici v nastavení softwaru (prohlížeče).

§6

DALŠÍ SLUŽBY SPOJENÉ S ČINNOSTÍ UŽIVATELE V OBCHODĚ

 1. Obchod používá takzvané sociální pluginy ("pluginy") sociálních sítí. Zobrazením webové stránky www.semaxpolska.pl, která takový plugin obsahuje, naváže prohlížeč Příjemce služby přímé spojení se servery Facebooku.
 2. Obsah zásuvného modulu přenáší příslušný poskytovatel služeb přímo do prohlížeče klienta a integruje jej do webové stránky. Tato integrace informuje poskytovatele služeb o tom, že prohlížeč klienta zobrazil stránky www.semaxpolska.pl, a to i v případě, že klient nemá profil u poskytovatele služeb nebo není právě přihlášen. Tyto informace (včetně IP adresy klienta) odesílá prohlížeč přímo na server poskytovatele (některé servery se nacházejí v USA), kde jsou uloženy.
 3. Pokud se klient přihlásí k některé z výše uvedených sociálních sítí, poskytovatel služeb bude moci přímo spojit návštěvu www.semaxpolska.pl s profilem klienta na příslušné sociální síti.
 4. Pokud uživatel použije příslušný plug-in, např. kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" nebo "Sdílet", budou příslušné informace rovněž přeneseny přímo na server příslušného poskytovatele služeb a tam uloženy.
 5. Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití poskytovateli služeb, jakož i možnost kontaktu a práva příjemce služeb v tomto ohledu a možnost provést nastavení k zajištění ochrany soukromí příjemce služeb jsou popsány v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb:  https://www.facebook.com/policy.php
 6. Pokud si uživatel nepřeje, aby sociální sítě přiřadily údaje shromážděné během návštěvy www.semaxpolska.pl přímo k jeho profilu na příslušné webové stránce, musí se před návštěvou www.semaxpolska.pl z webové stránky odhlásit. Uživatel může také zcela zabránit načítání zásuvných modulů na webových stránkách pomocí vhodných rozšíření prohlížeče, např. zablokováním skriptů pomocí "NoScript".
 7. Správce používá na svých webových stránkách remarketingové nástroje, tj. Google AdWords, což zahrnuje použití souborů cookie společnosti Google LLC týkajících se služby Google AdWords. V rámci mechanismu správy nastavení souborů cookie má Příjemce služby možnost rozhodnout, zda bude moci Poskytovatel služby ve vztahu k němu používat službu Google AdWords (správce externích souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA).

§7

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce použije technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající rizikům a kategoriím chráněných údajů, zejména k ochraně údajů před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, před jejich pořízením neoprávněnou osobou, před jejich zpracováním v rozporu s platnými předpisy a před jejich změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením.
 2. Správce zpřístupní vhodná technická opatření, která zabrání získání a úpravě elektronicky zasílaných osobních údajů neoprávněnými osobami.
 3. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito Zásadami ochrany osobních údajů, se přiměřeně použijí ustanovení RODO a další příslušná ustanovení polského práva.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row].

Zdravý zpravodaj

Chcete mít přehled o nejnovějších zprávách, speciálních nabídkách a nejnovějších výzkumech v oblasti peptidů? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru! Je to nejjednodušší způsob, jak nezmeškat žádné novinky, propagační akce a získat exkluzivní odborné rady o peptidech a zdravém životním stylu. Přidejte se k naší komunitě a pojďme společně objevovat sílu peptidů!

Copyright © 

Vytvoření a umístění webových stránek - IT HEROES

0
  Váš nákupní košík
  Košík je prázdnýZpět do obchodu
  Přidat do košíku