Tietosuojakäytäntö

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

VERKKOKAUPAN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

WWW.SEMAXPOLSKA.PL

§1

YLEISET SÄÄNNÖKSET

 1. Verkkokaupan www.semaxpolska.pl kautta kerättyjen henkilötietojen hallinnoija on Dobre Peptydy Sp. z o.o., joka harjoittaa liiketoimintaa, joka on rekisteröity talousasioista vastaavan ministerin ylläpitämään kansalliseen tuomioistuinrekisteriin, toimipaikka ja toimitusosoite: Spółdzielcza 13, 32-300 Olkusz, NIP: 6372215326, REGON: 520496524, sähköpostiosoite: info@semaxpolska.pl, jäljempänä 'ylläpitäjä' ja samalla 'palveluntarjoaja'.
 2. Ylläpitäjän verkkosivuston kautta keräämiä henkilötietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä 'tietosuoja-asetus', mukaisesti.
 3. Kaikki tämän tietosuojakäytännön tekstiosassa isolla alkukirjaimella kirjoitetut sanat tai ilmaisut on ymmärrettävä siten kuin ne on määritelty www.semaxpolska.pl -verkkokaupan käyttöehdoissa.

§2

KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN TYYPPI, TIETOJEN KERUUN TARKOITUS JA LAAJUUS

 1. KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTA. Ylläpitäjä käsittelee www.semaxpolska.pl Shopin asiakkaiden henkilötietoja seuraavissa tapauksissa:
 2. tilin rekisteröinti verkkokauppaan, jotta voidaan luoda henkilökohtainen tili ja hallinnoida kyseistä tiliä RODO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella (palvelujen tarjoamista koskevan sopimuksen tekeminen sähköisesti verkkokaupan sääntöjen mukaisesti),
 3. tilauksen tekeminen verkkokaupassa myyntisopimuksen toteuttamiseksi RODO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella (myyntisopimuksen toteuttaminen).
 4. KÄSITELTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN TYYPPI. Seuraavassa tapauksessa:
 5. Asiakas toimittaa tilit:
 • Nimi,
 • Kirjaudu sisään,
 • Osoite,
 • Sähköpostiosoite.
 1. Asiakas määrittelee tilauksen:
 • Nimi,
 • Osoite,
 • NIP,
 • Sähköpostiosoite,
 • Puhelinnumero.
 1. HENKILÖTIETOJEN ARKISTOINTIAIKA. Ylläpitäjä tallentaa asiakkaiden henkilötiedot:
 2. jos käsittely perustuu sopimuksen täyttämiseen, niin kauan kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi ja sen jälkeen ajan, joka vastaa saatavien vanhentumisaikaa. Ellei erikseen toisin säädetä, vanhentumisaika on kuusi vuotta ja määräaikaisten suoritusvaatimusten ja liiketoiminnan harjoittamiseen liittyvien vaatimusten osalta kolme vuotta.
 3. jos tietojenkäsittelyn perusteena on suostumus, niin kauan kuin suostumusta ei ole peruutettu, ja suostumuksen peruuttamisen jälkeen niin kauan kuin hallintovirkamiehen esittämien ja häntä vastaan mahdollisesti esitettävien vaatimusten vanhentumisaika on kulunut. Ellei erityissäännöksessä toisin säädetä, vanhentumisaika on kuusi vuotta ja kausittaisia etuuksia koskevien saatavien ja yritystoimintaan liittyvien saatavien osalta kolme vuotta.
 4. Verkkokauppaa käytettäessä voidaan kerätä lisätietoja, erityisesti: asiakkaan tietokoneelle annettu IP-osoite tai Internet-palveluntarjoajan ulkoinen IP-osoite, verkkotunnus, selaimen tyyppi, käyttöaika, käyttöjärjestelmän tyyppi.
 5. Erillisellä suostumuksella voidaan RODO-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti käsitellä tietoja myös kaupallisten tietojen lähettämiseksi sähköisesti tai puheluiden soittamiseksi suoramarkkinointia varten - vastaavasti 18. heinäkuuta 2002 annetun sähköisistä palveluista annetun lain 10 §:n 2 momentin tai 16. heinäkuuta 2004 annetun lain 172 §:n 1 momentin (televiestintälainsäädäntö) mukaisesti, mukaan lukien profiloinnin tuloksena suunnatut tiedot, edellyttäen, että Asiakas on antanut asianmukaisen suostumuksen.
 6. Palvelun vastaanottajilta voidaan kerätä myös navigointitietoja, mukaan lukien tiedot linkkien ja viittausten napsauttamisesta tai muista toimista, joita he tekevät kaupassa. Tällaisten toimien oikeusperusteena on ylläpitäjän oikeutettu etu (RODO-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) helpottaa sähköisesti tarjottujen palvelujen käyttöä ja parantaa näiden palvelujen toimivuutta.
 7. Asiakas antaa henkilötietoja vapaaehtoisesti.
 8. Rekisterinpitäjän on erityisesti huolehdittava rekisteröityjen etujen suojaamisesta ja erityisesti varmistettava, että sen keräämät tiedot ovat:
  1. käsitellään lain mukaisesti,
  2. kerätään tiettyjä laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä edelleen näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomasti,
  3. Ne ovat olennaisesti oikeita ja riittäviä suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään, ja niitä säilytetään muodossa, joka mahdollistaa rekisteröityjen tunnistamisen enintään niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen saavuttamiseksi.

§3

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN

 1. Asiakkaiden henkilötiedot välitetään palveluntarjoajille, joita ylläpitäjä käyttää myymälän ylläpitämiseen, erityisesti seuraaville tahoille:
 2. tuotteiden toimitusagentit,
 3. maksujärjestelmien tarjoajat,
 4. tilitoimisto,
 5. Hosting-palveluntarjoajat,
 6. yritystoimintaa tukevien ohjelmistojen (esim. kirjanpito-ohjelmistojen) tarjoajat,
 7. postitusjärjestelmän tarjoajat,
 8. verkkokaupan ylläpitämiseen tarvittavien ohjelmistojen toimittaja.
 9. Tämän kohdan 1 kohdassa tarkoitetut palveluntarjoajat, joille henkilötietoja siirretään, ovat sopimusjärjestelyistä ja olosuhteista riippuen joko rekisterinpitäjän ohjeiden alaisia näiden tietojen käsittelyn tarkoitusten ja keinojen osalta (henkilötietojen käsittelijät) tai määrittelevät itse käsittelyn tarkoitukset ja keinot (rekisterinpitäjät).
 10. Palvelun vastaanottajien henkilötietoja säilytetään yksinomaan Euroopan talousalueella (ETA), jollei tietosuojakäytännön 5 §:n 5 momentista ja 6 §:stä muuta johdu.

§4

OIKEUS VALVOA OMIA TIETOJAAN, SAADA NIITÄ KÄYTTÖÖNSÄ JA OIKAISTA NIITÄ.

 1. Rekisteröidyllä on oikeus tutustua henkilötietojensa sisältöön ja oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen, käsittelyn rajoittamiseen, oikeus tietojen siirrettävyyteen, oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa ilman, että se vaikuttaa suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn laillisuuteen.
 2. Asiakkaan pyynnön oikeudellinen peruste:
 3. Pääsy tietoihin - 15 artikla RODO.
 4. Tietojen korjaaminen - 16 artikla RODO.
 5. Tietojen poistaminen (ns. oikeus tulla unohdetuksi). - 17 artikla RODO.
 6. Käsittelyn rajoittaminen - 18 artikla RODO.
 7. Tiedonsiirto - 20 artikla RODO.
 8. Oppositio - 21 artikla RODO
 9. Suostumuksen peruuttaminen - RODO 7 artiklan 3 kohta.
 10. Voit käyttää 2 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia lähettämällä asiaa koskevan sähköpostiviestin osoitteeseen: info@semaxpolska.pl
 11. Jos asiakas esittää vaatimuksen edellä mainittujen oikeuksien nojalla, järjestelmänvalvojan on joko täytettävä pyyntö tai kieltäydyttävä täyttämästä sitä välittömästi, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos pääkäyttäjä ei kuitenkaan voi pyynnön monimutkaisuuden tai pyyntöjen lukumäärän vuoksi täyttää pyyntöä kuukauden kuluessa, hänen on täytettävä pyyntö kahden kuukauden kuluessa ilmoittamalla palvelun vastaanottajalle etukäteen, kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, suunnitellusta määräajan pidentämisestä ja sen syistä.
 12. Jos todetaan, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan RODO:n säännöksiä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisen puheenjohtajalle.

§5

COOKIES

 1. Ylläpitäjän verkkosivusto käyttää tiedostoja"evästeet".
 2. Tiedostojen asennus "evästeet" on tarpeen, jotta Shopin verkkosivuston palveluja voidaan tarjota asianmukaisesti. Tiedostoissa "evästeet" sisältää tietoja, jotka ovat tarpeen verkkosivuston moitteettoman toiminnan kannalta, ja se tarjoaa myös mahdollisuuden laatia yleisiä tilastoja verkkosivuston käynneistä.
 3. Sivusto käyttää kahdenlaisia tiedostoja "evästeet": "istuntopohjainen" ja "pysyvä".
 4. "Evästeet""istuntotiedostot" ovat väliaikaisia tiedostoja, jotka tallennetaan palvelun vastaanottajan päätelaitteeseen, kunnes hän kirjautuu ulos (poistuu verkkosivustolta).
 5. "Pysyvät" tiedostot "evästeet" tallennetaan asiakkaan päätelaitteeseen " tiedostojen parametreissa määritellyksi ajaksi.evästeet" tai kunnes asiakas poistaa ne.
 6. Ylläpitäjä käyttää omia evästeitään ymmärtääkseen paremmin, miten palvelun vastaanottajat ovat vuorovaikutuksessa verkkosivuston sisällön kanssa. Evästeet keräävät tietoa siitä, miten palvelun vastaanottaja käyttää verkkosivustoa, minkä tyyppiseltä verkkosivustolta palvelun vastaanottaja ohjattiin uudelleen ja kuinka monta kertaa ja kuinka kauan palvelun vastaanottaja vieraili verkkosivustolla. Näihin tietoihin ei tallenneta erityisiä henkilötietoja asiakkaasta, vaan niitä käytetään verkkosivuston käyttöä koskevien tilastojen laatimiseen.
 7. Ylläpitäjä käyttää ulkoisia evästeitä yleisten ja nimettömien tilastotietojen keräämiseen Google Analytics -analyysityökalun avulla (ulkoisten evästeiden ylläpitäjä: Google Inc., joka sijaitsee Yhdysvalloissa).
 8. Myös mainosverkostot, erityisesti Google-verkosto, voivat käyttää evästeitä näyttääkseen mainoksia, jotka on räätälöity sen mukaan, miten asiakas käyttää kauppaa. Tätä tarkoitusta varten ne voivat tallentaa tietoja Käyttäjän navigointipolusta tai tietyllä sivulla vietetystä ajasta.
 9. Asiakkaalla on oikeus päättää tiedostojen käyttöoikeudesta "evästeet" tietokoneellesi valitsemalla ne ensin selainikkunassa. Yksityiskohtaiset tiedot tiedostojen mahdollisuudesta ja käsittelystä "evästeet" ovat käytettävissä ohjelmiston (selaimen) asetuksissa.

§6

LISÄPALVELUT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÄJÄN TOIMINTAAN MYYMÄLÄSSÄ

 1. Kauppa käyttää sosiaalisten verkostojen niin sanottuja sosiaalisia liitännäisiä ("liitännäisiä"). Näyttämällä verkkosivuston www.semaxpolska.pl, joka sisältää tällaisen laajennuksen, palvelun vastaanottajan selain muodostaa suoran yhteyden Facebookin palvelimiin.
 2. Kyseinen palveluntarjoaja siirtää laajennuksen sisällön suoraan asiakkaan selaimeen ja integroi sen verkkosivustoon. Tämä integrointi ilmoittaa palveluntarjoajille, että asiakkaan selain on katsonut www.semaxpolska.pl -sivustoa, vaikka asiakkaalla ei olisi profiilia palveluntarjoajalla tai hän ei olisi kirjautunut palveluntarjoajan sivustolle. Selain lähettää nämä tiedot (mukaan lukien asiakkaan IP-osoite) suoraan palveluntarjoajan palvelimelle (jotkut palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa), jossa ne tallennetaan.
 3. Jos asiakas kirjautuu johonkin edellä mainituista sosiaalisista verkostoista, palveluntarjoaja voi yhdistää vierailun osoitteessa www.semaxpolska.pl suoraan asiakkaan profiiliin kyseisessä sosiaalisessa verkostossa.
 4. Jos käyttäjä käyttää kyseistä liitännäistä, esimerkiksi klikkaamalla "Tykkää"-painiketta tai "Jaa"-painiketta, vastaavat tiedot siirretään myös suoraan kyseisen palveluntarjoajan palvelimelle ja tallennetaan sinne.
 5. Palveluntarjoajien suorittaman tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus sekä niiden jatkokäsittely ja käyttö, yhteydenottomahdollisuus ja Palvelun vastaanottajan oikeudet tässä yhteydessä sekä mahdollisuus tehdä asetuksia Palvelun vastaanottajan yksityisyyden suojan varmistamiseksi on kuvattu palveluntarjoajien tietosuojakäytännöissä:  https://www.facebook.com/policy.php
 6. Jos Käyttäjä ei halua, että sosiaaliset verkostot siirtävät www.semaxpolska.pl-sivustolla vierailun aikana kerätyt tiedot suoraan hänen profiiliinsa kyseisellä verkkosivustolla, hänen on kirjauduttava ulos verkkosivustolta ennen www.semaxpolska.pl-sivustolla vierailua. Käyttäjä voi myös estää liitännäisten lataamisen verkkosivustolla kokonaan käyttämällä asianmukaisia selainlaajennuksia, esim. estämällä skriptien lataamisen "NoScript"-ohjelmalla.
 7. Ylläpitäjä käyttää sivustollaan uudelleenmarkkinointityökaluja eli Google AdWordsia, mikä edellyttää Google LLC:n evästeiden käyttöä Google AdWords -palvelun osalta. Palvelun vastaanottajalla on evästeasetusten hallintamekanismin puitteissa mahdollisuus päättää, voiko palveluntarjoaja käyttää Google AdWordsia (ulkoisten evästeiden ylläpitäjä: Google Inc., joka sijaitsee Yhdysvalloissa) häneen liittyen.

§7

LOPPUSÄÄNNÖKSET

 1. Rekisterinpitäjän on sovellettava teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan käsiteltyjen henkilötietojen suojaaminen suojattujen riskien ja tietoluokkien mukaisesti ja erityisesti suojataan tiedot siltä, että ne eivät pääse asiattomien henkilöiden haltuun, että asiaton henkilö ei saa niitä haltuunsa, että niitä käsitellään sovellettavien säännösten vastaisesti ja että niitä ei muuteta, hävitetä, vahingoiteta tai tuhota.
 2. Ylläpitäjän on otettava käyttöön asianmukaiset tekniset toimenpiteet, joilla estetään se, että asiattomat henkilöt voivat hankkia ja muuttaa sähköisesti lähetettyjä henkilötietoja.
 3. Asioissa, joita tämä tietosuojakäytäntö ei kata, sovelletaan RODO:n säännöksiä ja muita asiaankuuluvia Puolan lainsäädännön säännöksiä.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row].

Terveellinen uutiskirje

Haluatko pysyä ajan tasalla uusimmista uutisista, erikoistarjouksista ja peptidejä koskevasta uusimmasta tutkimuksesta? Tilaa uutiskirjeemme! Se on helpoin tapa olla kuulematta uutisia, kampanjoita ja saada eksklusiivisia asiantuntijaneuvoja peptideistä ja terveellisestä elämästä. Liity yhteisöömme ja löydetään yhdessä peptidien voima!

Semax Polska

Tekijänoikeus © 

Verkkosivuston luominen ja asemointi - IT-SANKARIT

0
  Ostoskorisi
  Kori on tyhjäTakaisin kauppaan
  Lisää ostoskoriin