Konfidencialitātes politika

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

TIEŠSAISTES VEIKALA PRIVĀTUMA POLITIKA

WWW.SEMAXPOLSKA.PL

§1

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

 1. Personas datu, kas tiek vākti, izmantojot interneta veikalu www.semaxpolska.pl, pārzinis ir Dobre Peptydy Sp. z o.o., kas veic uzņēmējdarbību, kura ir reģistrēta valsts tiesu reģistrā, ko uztur par ekonomikas lietām atbildīgais ministrs, uzņēmējdarbības vieta un piegādes adrese: Spółdzielcza 13, 32-300 Olkusz, NIP: 6372215326, REGON: 520496524, elektroniskā pasta adrese (e-pasts): info@semaxpolska.pl, turpmāk tekstā - "administrators", kas vienlaikus ir arī "pakalpojuma sniedzējs".
 2. Personas dati, ko Administrators apkopo tīmekļa vietnē, tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā - "Regula".
 3. Jebkuri vārdi vai izteicieni, kas šajā Privātuma politikā rakstīti ar lielajiem burtiem, ir jāsaprot tā, kā tie definēti www.semaxpolska.pl tiešsaistes veikala noteikumos un nosacījumos.

§2

APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU VEIDU, DATU VĀKŠANAS MĒRĶI UN APJOMU.

 1. APSTRĀDES NOLŪKS UN JURIDISKAIS PAMATS. Pārzinis apstrādā veikala www.semaxpolska.pl Klientu personas datus šādos gadījumos:
 2. Konta reģistrēšana veikalā, lai izveidotu individuālu kontu un pārvaldītu šo kontu, pamatojoties uz RODO 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu (līguma par pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskos līdzekļus, izpilde saskaņā ar veikala noteikumiem),
 3. veicot pasūtījumu veikalā, lai izpildītu pārdošanas līgumu, pamatojoties uz RODO 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu (pārdošanas līguma izpilde).
 4. APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU VEIDU. Gadījumā, ja:
 5. Kontus nodrošina Klients:
 • Nosaukums,
 • Pieteikšanās,
 • Adrese,
 • E-pasta adrese.
 1. Pasūtītājs precizē pasūtījumu:
 • Nosaukums,
 • Adrese,
 • NIP,
 • E-pasta adrese,
 • Tālruņa numurs.
 1. PERSONAS DATU ARHIVĒŠANAS PERIODS. Klientu personas datus glabā Administrators:
 2. ja apstrādes pamatā ir līguma izpilde - tik ilgi, cik nepieciešams līguma izpildei, un pēc tam tik ilgi, cik ilgs ir prasības noilguma termiņš. Ja vien nav īpaši noteikts citādi, noilguma termiņš ir seši gadi, bet periodiskas izpildes prasībām un ar uzņēmējdarbības veikšanu saistītām prasībām - trīs gadi.
 3. ja datu apstrādes pamats ir piekrišana, tik ilgi, kamēr piekrišana nav atsaukta, un pēc piekrišanas atsaukšanas - uz laiku, kas atbilst to prasību noilguma termiņam, kuras Pārzinis var izvirzīt un kuras var tikt izvirzītas pret viņu. Ja vien īpašā noteikumā nav paredzēts citādi, noilguma termiņš ir seši gadi, bet prasībām par periodiskiem pabalstiem un prasībām, kas saistītas ar uzņēmējdarbības veikšanu, - trīs gadi.
 4. Izmantojot Veikalu, var tikt apkopota papildu informācija, jo īpaši: Klienta datoram piešķirtā IP adrese vai interneta pakalpojumu sniedzēja ārējā IP adrese, domēna nosaukums, pārlūkprogrammas tips, piekļuves laiks, operētājsistēmas tips.
 5. Pēc atsevišķas piekrišanas saskaņā ar RODO 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu datus var apstrādāt arī, lai nosūtītu komerciālu informāciju elektroniski vai veiktu telefona zvanus tiešā mārketinga nolūkā - attiecīgi saistībā ar 2002. gada 18. jūlija Likuma par pakalpojumu sniegšanu elektroniski 10. panta 2. punktu vai 2004. gada 16. jūlija Likuma par telekomunikācijām 172. panta 1. punktu, tostarp tos, kas novirzīti profilēšanas rezultātā, ja Klients ir devis attiecīgu piekrišanu.
 6. No Pakalpojumu saņēmējiem var tikt vākti arī navigācijas dati, tostarp informācija par saitēm un atsaucēm, uz kurām viņi izvēlas noklikšķināt, vai citām darbībām, ko viņi veic veikalā. Šādu darbību juridiskais pamats ir Administratora likumīgās intereses (RODO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), lai atvieglotu elektroniski sniegto pakalpojumu izmantošanu un uzlabotu šādu pakalpojumu funkcionalitāti.
 7. Klienta personas datu sniegšana ir brīvprātīga.
 8. Pārzinis īpaši rūpējas, lai aizsargātu datu subjektu intereses, un jo īpaši nodrošina, ka savāktie dati ir:
  1. apstrādāti saskaņā ar tiesību aktiem,
  2. tiek vākti konkrētiem, likumīgiem nolūkiem un netiek pakļauti tālākai apstrādei, kas nav saderīga ar šiem nolūkiem,
  3. pēc būtības pareizi un atbilstīgi nolūkiem, kādos tie tiek apstrādāti, un tiek glabāti tādā formā, kas ļauj identificēt datu subjektus ne ilgāk, nekā tas ir nepieciešams apstrādes mērķa sasniegšanai.

§3

PERSONAS DATU KOPLIETOŠANA

 1. Klientu personas dati tiek nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kurus Administrators izmanto Veikala darbībai, jo īpaši:
 2. Produktu piegādes aģentiem,
 3. maksājumu sistēmu pakalpojumu sniedzējiem,
 4. grāmatvedības birojs,
 5. Hostinga pakalpojumu sniedzēji,
 6. uzņēmējdarbību veicinošas programmatūras (piemēram, grāmatvedības programmatūras) nodrošinātājiem,
 7. sūtījumu sistēmas pakalpojumu sniedzēji,
 8. interneta veikala darbībai nepieciešamās programmatūras piegādātājs.
 9. Šā punkta 1. punktā minētie pakalpojumu sniedzēji, kuriem atkarībā no līguma noteikumiem un apstākļiem tiek nodoti personas dati, ir pakļauti pārziņa norādījumiem par šādu datu apstrādes nolūkiem un līdzekļiem (apstrādātāji) vai arī paši nosaka apstrādes nolūkus un līdzekļus (pārziņi).
 10. Pakalpojumu saņēmēju personas dati tiek glabāti tikai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), ievērojot Privātuma politikas 5. punkta 5. un 6. apakšpunktu.

§4

TIESĪBAS KONTROLĒT, PIEKĻŪT UN LABOT SAVUS DATUS.

 1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt savu personas datu saturam un tiesības uz datu labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, tiesības uz datu pārnesamību, tiesības iebilst, tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot tās apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
 2. Klienta pieprasījuma juridiskais pamatojums:
 3. Piekļuve datiem - 15. pants RODO.
 4. Datu labošana - 16. pants RODO.
 5. Datu dzēšana (tā sauktās tiesības tikt aizmirstam) - 17. pants RODO.
 6. Apstrādes ierobežojumi - 18. pants RODO.
 7. Datu pārsūtīšana - 20. pants RODO.
 8. Opozīcija - 21. pants RODO
 9. Piekrišanas atsaukšana - 7. panta 3. punkts RODO.
 10. Lai izmantotu 2. punktā minētās tiesības, varat nosūtīt attiecīgo e-pasta vēstuli uz šādu adresi: info@semaxpolska.pl
 11. Ja Klients iesniedz prasību saskaņā ar iepriekš minētajām tiesībām, Administrators vai nu izpilda pieprasījumu, vai arī atsakās to izpildīt nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Tomēr, ja pieprasījuma sarežģītā rakstura vai pieprasījumu skaita dēļ Administrators nevar izpildīt pieprasījumu viena mēneša laikā, viņš izpilda pieprasījumu vēl divu mēnešu laikā, iepriekš viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informējot Pakalpojumu saņēmēju par paredzēto termiņa pagarinājumu un tā iemesliem.
 12. Ja tiek konstatēts, ka personas datu apstrāde pārkāpj RODO noteikumus, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādes priekšsēdētājam.

§5

COOKIES

 1. Administratora tīmekļa vietnē tiek izmantoti faili"sīkfaili".
 2. Failu instalēšana "sīkfaili" ir nepieciešams, lai veikala tīmekļa vietnē varētu pienācīgi sniegt pakalpojumus. Datnēs "sīkfaili" satur informāciju, kas nepieciešama tīmekļa vietnes pareizai darbībai, kā arī sniedz iespēju apkopot vispārēju statistiku par tīmekļa vietnes apmeklējumiem.
 3. Vietnē tiek izmantoti divu veidu faili "sīkfaili": "sesijas" un "pastāvīgs".
 4. "Sīkfaili" "sesijas" faili ir pagaidu faili, kas tiek glabāti pakalpojuma saņēmēja galiekārtā līdz brīdim, kad viņš iziet no vietnes (atstāj to).
 5. "Pastāvīgie" faili "sīkfaili" tiek saglabāti saņēmēja gala iekārtā uz laiku, kas norādīts faila parametros "sīkfaili" vai līdz brīdim, kad Klients tos izņem.
 6. Administrators izmanto savas sīkdatnes, lai labāk izprastu, kā Pakalpojumu saņēmēji mijiedarbojas ar vietnes saturu. Sīkfaili apkopo informāciju par to, kā Pakalpojumu saņēmējs izmanto tīmekļa vietni, tīmekļa vietnes veidu, no kuras Pakalpojumu saņēmējs tika novirzīts, kā arī apmeklējumu skaitu un ilgumu, cik ilgi Pakalpojumu saņēmējs ir apmeklējis tīmekļa vietni. Šī informācija nefiksē konkrētus personas datus par Klientu, bet tiek izmantota, lai apkopotu statistiku par tīmekļa vietnes izmantošanu.
 7. Administrators izmanto ārējos sīkfailus, lai apkopotu vispārīgus un anonīmus statistikas datus, izmantojot analītisko rīku Google Analytics (ārējais sīkfailu administrators: Google Inc., kas atrodas ASV).
 8. Sīkdatnes var izmantot arī reklāmas tīkli, jo īpaši Google tīkls, lai rādītu reklāmas, kas pielāgotas tam, kā Klients izmanto Veikalu. Šim nolūkam tie var saglabāt informāciju par Lietotāja navigācijas ceļu vai laiku, kas pavadīts konkrētajā lapā.
 9. Klientam ir tiesības lemt par piekļuvi failiem "sīkfaili" datorā, vispirms izvēloties tos pārlūkprogrammas logā. Sīkāka informācija par iespēju un rīkošanos ar failiem "sīkfaili" ir pieejami programmatūras (pārlūkprogrammas) iestatījumos.

§6

PAPILDU PAKALPOJUMI, KAS SAISTĪTI AR LIETOTĀJA DARBĪBU VEIKALĀ.

 1. Veikals izmanto tā sauktos sociālo tīklu sociālos spraudņus ("spraudņi"). Parādot tīmekļa vietni www.semaxpolska.pl, kurā ir šāds spraudnis, Pakalpojuma saņēmēja pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveriem.
 2. Attiecīgais pakalpojumu sniedzējs pārsūta spraudņa saturu tieši uz klienta pārlūkprogrammu un integrē to tīmekļa vietnē. Šī integrācija informē pakalpojumu sniedzējus par to, ka klienta pārlūkprogrammā ir skatīta tīmekļa vietne www.semaxpolska.pl, pat ja klientam nav pakalpojuma sniedzēja profila vai viņš pašlaik nav pieteicies pakalpojuma sniedzēja vietnē. Šo informāciju (tostarp klienta IP adresi) pārlūkprogramma nosūta tieši pakalpojuma sniedzēja serverim (daži serveri atrodas ASV), kur tā tiek saglabāta.
 3. Ja Klients ir pieteicies kādā no iepriekš minētajiem sociālajiem tīkliem, pakalpojumu sniedzējs varēs tieši saistīt www.semaxpolska.pl apmeklējumu ar Klienta profilu attiecīgajā sociālajā tīklā.
 4. Ja lietotājs izmanto attiecīgo spraudni, piemēram, noklikšķinot uz pogas "Patīk" vai pogas "Kopīgot", attiecīgā informācija tiks nosūtīta tieši uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēja serveri un tur saglabāta.
 5. Datu vākšanas mērķis un apjoms, kā arī to turpmākā apstrāde un izmantošana, ko veic pakalpojumu sniedzēji, kā arī iespēja sazināties un Pakalpojumu saņēmēja tiesības šajā sakarā un iespēja veikt iestatījumus, lai nodrošinātu Pakalpojumu saņēmēja privātuma aizsardzību, ir aprakstīti pakalpojumu sniedzēju privātuma politikās:  https://www.facebook.com/policy.php
 6. Ja Lietotājs nevēlas, lai sociālie tīkli piešķirtu www.semaxpolska.pl apmeklējuma laikā savāktos datus tieši viņa profilam attiecīgajā tīmekļa vietnē, viņam/viņai pirms www.semaxpolska.pl apmeklējuma ir jāiziet no tīmekļa vietnes. Lietotājs var arī pilnībā novērst spraudņu ielādēšanu tīmekļa vietnē, izmantojot atbilstošus pārlūkprogrammas paplašinājumus, piemēram, bloķējot skriptus ar "NoScript".
 7. Administrators savā tīmekļa vietnē izmanto atkārtotas mārketinga rīkus, t. i., Google AdWords, kas ietver Google LLC sīkdatņu izmantošanu saistībā ar Google AdWords pakalpojumu. Sīkdatņu iestatījumu pārvaldības mehānisma ietvaros Pakalpojumu saņēmējam ir iespēja izlemt, vai Pakalpojumu sniedzējs attiecībā uz viņu varēs izmantot Google AdWords (ārējo sīkdatņu administrators: Google Inc., kas atrodas ASV).

§7

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Pārzinis piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu aizsardzību, kas atbilst aizsargāto datu riskiem un kategorijām, un jo īpaši lai aizsargātu datus pret to, ka tiem piekļūst nepiederošas personas, ka tos iegūst nepiederoša persona, ka tos apstrādā, pārkāpjot piemērojamos noteikumus, un pret to pārveidošanu, nozaudēšanu, bojāšanu vai iznīcināšanu.
 2. Administrators nodrošina atbilstošus tehniskos pasākumus, lai novērstu elektroniski nosūtīto personas datu iegūšanu un grozīšanu, ko veic nepiederošas personas.
 3. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šī Privātuma politika, attiecīgi piemēro RODO noteikumus un citus attiecīgos Polijas tiesību aktu noteikumus.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row].

Veselīgs biļetens

Vēlaties sekot līdzi jaunākajām ziņām, īpašajiem piedāvājumiem un jaunākajiem pētījumiem par peptīdiem? Pierakstieties mūsu jaunumiem! Tas ir vienkāršākais veids, kā nepalaist garām jaunumus, akcijas un saņemt ekskluzīvus ekspertu padomus par peptīdiem un veselīgu dzīvesveidu. Pievienojieties mūsu kopienai un atklāsim peptīdu spēku kopā!

Semax Polska

Profesionālas konsultācijas

Autortiesības © 

Tīmekļa vietnes izveide un pozicionēšana - IT HEROES

0
  Jūsu iepirkumu grozs
  Grozs ir tukšsAtgriezties veikalā
  Pievienot grozam