Zásady ochrany osobných údajov

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE

WWW.SEMAXPOLSKA.PL

§1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Správcom osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu www.semaxpolska.pl je spoločnosť Dobre Peptydy Sp. z o.o. vykonávajúca podnikateľskú činnosť zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom ministrom zodpovedným za hospodárske záležitosti, miesto podnikania a adresa na doručovanie: Spółdzielcza 13, 32-300 Olkusz, NIP: 6372215326, REGON: 520496524, adresa elektronickej pošty (e-mail): info@semaxpolska.pl, ďalej len "správca", ktorý je zároveň "poskytovateľom služieb".
 2. Osobné údaje, ktoré správca zhromažďuje prostredníctvom webovej stránky, sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len
 3. Všetky slová alebo výrazy uvedené v texte týchto Zásad ochrany osobných údajov s veľkým začiatočným písmenom sa chápu tak, ako sú definované v Zmluvných podmienkach internetového obchodu www.semaxpolska.pl.

§2

TYP SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL A ROZSAH ZHROMAŽĎOVANIA ÚDAJOV

 1. ÚČEL SPRACOVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD. Správca spracúva osobné údaje zákazníkov obchodu www.semaxpolska.pl v prípade:
 2. registrácia účtu v obchode za účelom vytvorenia individuálneho účtu a správy tohto účtu na základe článku 6 ods. 1 písm. b) RODO (plnenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami v súlade s pravidlami obchodu),
 3. zadanie objednávky v obchode na účely plnenia kúpnej zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) RODO (plnenie kúpnej zmluvy).
 4. TYP SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV. V prípade:
 5. Účty poskytuje zákazník:
 • Názov,
 • Prihlásenie,
 • Adresa,
 • E-mailová adresa.
 1. Objednávku špecifikuje zákazník:
 • Názov,
 • Adresa,
 • NIP,
 • E-mailová adresa,
 • Telefónne číslo.
 1. DOBA ARCHIVÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV. Osobné údaje zákazníkov uchováva správca:
 2. ak je spracúvanie založené na plnení zmluvy, tak dlho, ako je to potrebné na plnenie zmluvy, a potom po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov. Ak nie je výslovne stanovené inak, premlčacia lehota je šesť rokov a v prípade nárokov na pravidelné plnenie a nárokov súvisiacich s výkonom činnosti tri roky.
 3. ak je základom spracúvania údajov súhlas, po dobu, kým súhlas nie je odvolaný, a po odvolaní súhlasu po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov, ktoré môže správca uplatniť a ktoré môžu byť voči nemu vznesené. Ak osobitný predpis neustanovuje inak, premlčacia lehota je šesť rokov a v prípade nárokov na pravidelné dávky a nárokov súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti tri roky.
 4. Pri používaní obchodu sa môžu zhromažďovať ďalšie informácie, najmä: IP adresa pridelená počítaču zákazníka alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača, čas prístupu, typ operačného systému.
 5. Na základe osobitného súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) RODO sa údaje môžu spracúvať aj na účely zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami alebo telefonických hovorov na účely priameho marketingu - v súvislosti s článkom 10 ods. 2 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami alebo článkom 172 ods. 1 zákona zo 16. júla 2004 - telekomunikačný zákon, vrátane tých, ktoré sú zamerané na základe profilovania, za predpokladu, že zákazník udelil príslušný súhlas.
 6. Od príjemcov služieb sa môžu zhromažďovať aj navigačné údaje vrátane informácií o odkazoch a referenciách, na ktoré sa rozhodnú kliknúť, alebo o iných činnostiach, ktoré vykonajú v obchode. Právnym základom týchto činností je oprávnený záujem Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO) na uľahčení používania služieb poskytovaných elektronicky a na zlepšení funkčnosti týchto služieb.
 7. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné.
 8. Prevádzkovateľ venuje osobitnú pozornosť ochrane záujmov dotknutých osôb a najmä zabezpečí, aby údaje, ktoré zhromažďuje, boli:
  1. spracované v súlade so zákonom,
  2. zhromažďované na konkrétne, legitímne účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi,
  3. Podstatne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú, a uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania.

§3

ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje zákazníkov sa odovzdávajú poskytovateľom služieb, ktorých správca využíva na prevádzku obchodu, najmä:
 2. doručovateľov produktov,
 3. poskytovateľov platobných systémov,
 4. účtovná kancelária,
 5. Poskytovatelia hostingu,
 6. poskytovatelia softvéru umožňujúceho podnikanie (napr. účtovný softvér),
 7. poskytovateľov poštového systému,
 8. dodávateľa softvéru potrebného na prevádzku internetového obchodu.
 9. Poskytovatelia služieb uvedení v bode 1 tohto odseku, ktorým sa osobné údaje prenášajú, podliehajú v závislosti od zmluvných dojednaní a okolností buď pokynom prevádzkovateľa, pokiaľ ide o účely a prostriedky spracúvania týchto údajov (sprostredkovatelia), alebo sami určujú účely a prostriedky spracúvania (prevádzkovatelia).
 10. Osobné údaje Príjemcov služieb sa uchovávajú výlučne v Európskom hospodárskom priestore (EHP), pričom sa na ne vzťahuje § 5 bod 5 a § 6 Zásad ochrany osobných údajov.

§4

PRÁVO NA KONTROLU, PRÍSTUP A OPRAVU VLASTNÝCH ÚDAJOV.

 1. Dotknutá osoba má právo na prístup k obsahu svojich osobných údajov a právo na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
 2. Právne dôvody žiadosti zákazníka:
 3. Prístup k údajom - Článok 15 RODO.
 4. Oprava údajov - Článok 16 RODO.
 5. Vymazanie údajov (tzv. právo byť zabudnutý) - Článok 17 RODO.
 6. Obmedzenie spracovania - Článok 18 RODO.
 7. Prenos údajov - Článok 20 RODO.
 8. Opozícia - Článok 21 RODO
 9. Odvolanie súhlasu - Článok 7 ods. 3 RODO.
 10. Ak chcete uplatniť práva uvedené v bode 2, môžete poslať príslušný e-mail na adresu: info@semaxpolska.pl
 11. V prípade, že Klient uplatní nárok na základe vyššie uvedených práv, Správca buď žiadosti vyhovie, alebo ju odmietne bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Ak však - vzhľadom na zložitú povahu žiadosti alebo počet žiadostí - Správca nie je schopný žiadosti vyhovieť do jedného mesiaca, vyhovie žiadosti do ďalších dvoch mesiacov, pričom o plánovanom predĺžení lehoty a jeho dôvodoch vopred informuje Príjemcu služby do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.
 12. Ak sa zistí, že spracúvanie osobných údajov porušuje ustanovenia RODO, dotknutá osoba má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu údajov.

§5

COOKIES

 1. Webová stránka správcu používa súbory"cookies".
 2. Inštalácia súborov "cookies" je potrebná na riadne poskytovanie služieb na webovej stránke obchodu. V súboroch "cookies" obsahuje informácie potrebné na správne fungovanie webovej stránky a tiež poskytuje možnosť zostavovať všeobecné štatistiky o návštevách webovej stránky.
 3. Stránka používa dva typy súborov "cookies": "session-based" a "permanent".
 4. "Cookies" Súbory "relácie" sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení príjemcu služby, kým sa neodhlási (neopustí webovú stránku).
 5. "Trvalé" súbory "cookies" sú uložené v koncovom zariadení Klienta na čas uvedený v parametroch " súborov.cookies" alebo kým ich neodstráni zákazník.
 6. Správca používa svoje vlastné súbory cookie, aby lepšie pochopil, ako príjemcovia služieb interagujú s obsahom webovej stránky. Súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako Príjemca služby používa webovú stránku, o type webovej stránky, z ktorej bol Príjemca služby presmerovaný, a o počte návštev a dĺžke trvania návštevy webovej stránky Príjemcom služby. Tieto informácie nezaznamenávajú konkrétne osobné údaje o Klientovi, ale slúžia na zostavenie štatistík o používaní webovej stránky.
 7. Správca používa externé súbory cookie na zhromažďovanie všeobecných a anonymných štatistických údajov prostredníctvom analytického nástroja Google Analytics (externý správca súborov cookie: Google Inc., so sídlom v USA).
 8. Súbory cookie môžu používať aj reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým zákazník používa Obchod. Na tento účel môžu ukladať informácie o navigačnej ceste Používateľa alebo čase strávenom na danej stránke.
 9. Zákazník má právo rozhodnúť o prístupe k súborom "cookies" do počítača tak, že ich najprv vyberiete v okne prehliadača. Podrobné informácie o možnostiach a manipulácii so súbormi "cookies" sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (prehliadača).

§6

ĎALŠIE SLUŽBY SPOJENÉ S AKTIVITOU POUŽÍVATEĽA V OBCHODE.

 1. Obchod používa takzvané sociálne pluginy (ďalej len "pluginy") sociálnych sietí. Zobrazením webovej stránky www.semaxpolska.pl, ktorá obsahuje takýto zásuvný modul, vytvorí prehliadač Príjemcu služby priame spojenie so servermi Facebooku.
 2. Obsah zásuvného modulu prenáša príslušný poskytovateľ služieb priamo do prehliadača klienta a integruje ho do webovej stránky. Táto integrácia informuje poskytovateľov služieb o tom, že prehliadač klienta zobrazil stránku www.semaxpolska.pl, aj keď klient nemá profil u poskytovateľa služieb alebo nie je práve prihlásený. Tieto informácie (vrátane IP adresy klienta) posiela prehliadač priamo na server poskytovateľa (niektoré servery sa nachádzajú v USA), kde sú uložené.
 3. Ak sa klient prihlási do niektorej z uvedených sociálnych sietí, poskytovateľ služieb bude môcť priamo priradiť návštevu www.semaxpolska.pl k profilu klienta na príslušnej sociálnej sieti.
 4. Ak používateľ použije príslušný zásuvný modul, napr. kliknutím na tlačidlo "To sa mi páči" alebo tlačidlo "Zdieľať", príslušné informácie sa tiež prenesú priamo na server príslušného poskytovateľa služieb a tam sa uložia.
 5. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ich ďalšieho spracovania a používania poskytovateľmi služieb, ako aj možnosť kontaktu a práva príjemcu služieb v tejto súvislosti a možnosť vykonať nastavenia na zabezpečenie ochrany súkromia príjemcu služieb sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb:  https://www.facebook.com/policy.php
 6. Ak používateľ nechce, aby sociálne siete priradili údaje zhromaždené počas návštevy www.semaxpolska.pl priamo k jeho profilu na príslušnej webovej stránke, musí sa pred návštevou www.semaxpolska.pl odhlásiť z webovej stránky. Používateľ môže tiež úplne zabrániť načítaniu zásuvných modulov na webovej stránke pomocou vhodných rozšírení prehliadača, napr. zablokovaním skriptov pomocou "NoScript".
 7. Správca používa na svojej webovej stránke remarketingové nástroje, t. j. Google AdWords, čo zahŕňa používanie súborov cookie od spoločnosti Google LLC týkajúcich sa služby Google AdWords. V rámci mechanizmu správy nastavení súborov cookie má Príjemca služby možnosť rozhodnúť, či bude môcť Poskytovateľ služby vo vzťahu k nemu používať službu Google AdWords (správca externých súborov cookie: Google Inc. so sídlom v USA).

§7

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľ uplatňuje technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracúvaných osobných údajov primeranej rizikám a kategóriám chránených údajov, a najmä na ochranu údajov pred prístupom neoprávnených osôb k nim, pred ich získaním neoprávnenou osobou, pred ich spracúvaním v rozpore s platnými predpismi a pred ich zmenou, stratou, poškodením alebo zničením.
 2. Správca poskytne vhodné technické opatrenia na zabránenie získania a úpravy elektronicky zaslaných osobných údajov neoprávnenými osobami.
 3. V záležitostiach, na ktoré sa nevzťahujú tieto zásady ochrany osobných údajov, sa primerane uplatňujú ustanovenia zákona RODO a iné príslušné ustanovenia poľského práva.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row].

Zdravý newsletter

Chcete byť informovaní o najnovších správach, špeciálnych ponukách a najnovšom výskume v oblasti peptidov? Prihláste sa na odber nášho newslettera! Je to najjednoduchší spôsob, ako nezmeškať žiadne novinky, propagačné akcie a získať exkluzívne odborné rady o peptidoch a zdravom životnom štýle. Pridajte sa k našej komunite a objavme silu peptidov spoločne!

Semax Poľsko

Poďme sa porozprávať

info@semaxpolska.pl

Odborné konzultácie

Autorské práva © 

Tvorba a umiestňovanie webových stránok - IT HEROES

0
  Váš nákupný košík
  Kôš je prázdnySpäť do obchodu
  Pridať do košíka