Predpisy

PREDPISY PRE WEBOVÝ OBCHOD
WWW.SEMAXPOLSKA.PL

 • 1
  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchod www.semaxpolska.pl funguje za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

Tieto podmienky stanovujú podmienky uzatvárania a ukončovania zmlúv o predaji výrobkov a
postup podávania sťažností, ako aj druhy a rozsah služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami
elektronicky prostredníctvom obchodu www.semaxpolska.pl, pravidlá poskytovania týchto služieb, podmienky
uzatváranie a ukončovanie zmlúv o poskytovaní elektronických služieb.

Každý Príjemca služieb, hneď ako začne používať Služby
Elektronický obchod www.semaxpolska.pl je povinný dodržiavať
ustanovenia týchto pravidiel.

V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v tomto nariadení, sa uplatňujú ustanovenia:
- Zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami z 18. júla 2002 (Dz. č.
144, položka 1204 v platnom znení),
- Zákon o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. (Zbierka zákonov 2014, položka 827),
- Zákon o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov z 23
September 2016. (U. 2016, bod 1823),
- Zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov).
a ďalšie príslušné ustanovenia poľského práva.
§2
DEFINÍCIE UVEDENÉ V ROKOVACOM PORIADKU

KONTAKTNÝ FORMULÁR - formulár je k dispozícii na webovej stránke
www.semaxpolska.pl odoslať správu poskytovateľovi služieb.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár je k dispozícii na webovej stránke
www.semaxpolska.pl vytvoriť konto.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - formulár je k dispozícii na webovej stránke
www.semaxpolska.pl na zadanie objednávky.

ZÁKAZNÍK - zákazník, ktorý má v úmysle uzavrieť alebo uzavrel kúpnu zmluvu s
Predajca.

SPOTREBITEĽ - fyzická osoba, ktorá uskutočňuje právny úkon s obchodníkom
ktoré priamo nesúvisia s jeho obchodnými alebo odbornými činnosťami.

ÚČET - individuálne meno (prihlasovacie meno) a heslo, kolekcia zdrojov v
informačný a komunikačný systém Poskytovateľa služieb, v ktorom sú uložené údaje Klienta
vrátane informácií o zadaných objednávkach.

VÝROBOK - hnuteľná vec dostupná v obchode alebo služba, ktorá je predmetom
Kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim.

PREDPISY - tieto predpisy obchodu.

SHOP - internetový obchod poskytovateľa služieb prevádzkovaný na adrese www.semaxpolska.pl.

PREDAJCA, POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - Dobre Peptides Sp. z o.o. vykonávajúci činnosti
podnik zapísaný v národnom súdnom registri vedenom ministrom
príslušný pre hospodárske záležitosti, miesto podnikania a adresu pre
doručenie: NIP: 6372215326, REGON: Spółdzielcza 13, 32-300, Olkusz:
520496524, adresa elektronickej pošty (e-mail): info@semaxpolska.pl

PREDAJNÁ ZMLUVA - zmluva o predaji výrobku uzatvorená medzi zákazníkom a
Predajca prostredníctvom obchodu.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA - služba poskytovaná elektronicky
Poskytovateľ služieb Klientovi prostredníctvom Obchodu.

UŽÍVATEĽ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka
subjekt bez právnej subjektivity, ktorému bola právna spôsobilosť priznaná zákonom
používanie elektronickej služby.

OBJEDNÁVKA - vyhlásenie vôle zákazníka, ktoré predstavuje ponuku na uzavretie zmluvy
Predaj výrobku u predávajúceho.

 • 3
  INFORMÁCIE O PRODUKTOCH A ICH OBJEDNÁVANÍ

Obchod www.semaxpolska.pl predáva maloobchodné a veľkoobchodné produkty pre
prostredníctvom internetu.

Výrobky ponúkané v obchode sú nové, bez fyzických a právnych chýb a boli
legálne uvedené na poľský trh.

Informácie na webovej stránke obchodu nepredstavujú ponuku v
ako je definované zákonom. Pri zadávaní objednávky zákazník ponúka nákup
konkrétneho výrobku za podmienok uvedených v jeho opise. 

Recenzie pri produktoch sú názormi našich zákazníkov, nezodpovedáme za obsah, informácie a rady v nich obsiahnuté.

Výrobky v kategórii "Laboratórne vybavenie" sú chemické činidlá, nie sú doplnky, lieky ani potraviny, sú určené len na laboratórne použitie a nie sú určené na použitie na ľuďoch.

Nákupom výrobkov z kategórie laboratórnych zariadení zákazník vyhlasuje, že je spojený s výskumnou alebo laboratórnou činnosťou.

Cena výrobku zobrazená na webovej stránke obchodu je uvedená v PLN.
Poľský jazyk (PLN). Cena nezahŕňa náklady na doručenie.

Cena Výrobku uvedená na webovej stránke Obchodu je záväzná v čase podania
Objednávka zákazníka. Táto cena sa nemení bez ohľadu na zmeny cien v obchode,
ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s konkrétnymi výrobkami po predložení
Objednávka zákazníka.

Objednávky môžete zadávať prostredníctvom webovej stránky pomocou formulára.
Objednávky (Obchod www.semaxpolska.pl) - 24 hodín denne, po celý rok.

Zákazník nie je povinný zaregistrovať si v obchode účet, aby mohol zadať objednávku.

Predpokladom pre zadanie Objednávky v Obchode je, že Zákazník musí byť oboznámený s
Podmienky a súhlas s ich ustanoveniami v čase podania Objednávky.

Obchod vybavuje objednávky podané od pondelka do piatku počas otváracích hodín obchodu.
t. j. od 8:00 do 12:00 v pracovných dňoch. Objednávky zadané v pracovných dňoch po 12:00 hod.
V sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov sa spracuje v nasledujúci pracovný deň.

Produkty v akcii (predaji) majú obmedzený počet kusov a objednávok na ne
budú realizované v poradí, v akom boli prijaté, až do vyčerpania zásob
príslušného výrobku.

 • 4
  UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Na uzavretie kúpnej zmluvy je potrebné, aby zákazník najprv predložil
Objednávka prostredníctvom prostriedkov, ktoré predávajúci sprístupní v súlade s § 3 bodmi 6 a 8.
Rokovací poriadok.

Po odoslaní objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie.

Potvrdenie o prijatí objednávky, ako je uvedené v bode 2 tohto odseku
zaväzuje zákazníka k jeho objednávke. Potvrdenie prijatia Objednávky
To sa vykoná zaslaním e-mailu.

Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje:
- potvrdenie všetkých podstatných prvkov objednávky,
- formulár na odstúpenie od zmluvy,
- týchto Podmienok vrátane poučenia o práve na odstúpenie od zmluvy.

Hneď ako Zákazník dostane e-mailovú správu uvedenú v bode 4 tohto
odseku sa uzatvára kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim.

Potvrdenie o prijatí Objednávky na vykonanie sa uskutoční okamžite po prijatí
platbu za uzatvorenú kúpnu zmluvu vo forme e-mailu zaslaného na adresu
Adresa zákazníka.

Každá kúpna zmluva bude potvrdená dokladom o kúpe (faktúrou bez DPH),
ktorý bude pripojený k výrobku.

 • 5
  SPÔSOBY PLATBY

Predávajúci poskytuje tieto spôsoby platby:
- platba prostredníctvom elektronických platobných služieb
(PayPal.com),(Przelewy 24),(Stripe),(Paynow)
- platba tradičným bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho.
- platba pri prevzatí tovaru, tzv. dobierka

V prípade platby tradičným bankovým prevodom by sa platba mala uskutočniť na tento účet
číslo banky: 32 1140 2004 0000 3302 8191 7433 A.) Good Peptides Ltd. ,
Spółdzielcza 13, 32-300 Olkusz, NIP: 6372215326. Do názvu prevodu uveďte
"Objednávka č. ...".

V prípade platby prostredníctvom elektronických platobných služieb zákazník
vykoná platbu pred spracovaním objednávky. Elektronické služby
platby umožňujú platby kreditnou kartou alebo rýchlo
prevod z vybraných poľských bánk.

V prípade platby na dobierku sa zásielka odosiela po overení správnosti
údaje o adrese. Zákazník je povinný zaplatiť za objednávku a vyzdvihnúť si ju
Výrobok od dodávateľa.

Zákazník je povinný uhradiť cenu podľa kúpnej zmluvy v lehote
3 pracovné dni po jej uzavretí, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak.

V prípade voľby platieb opísaných v bodoch 1.1 a 1.2 tohto odseku,
Výrobok bude odoslaný až po jeho zaplatení.

 • 6
  NÁKLADY, ČAS A SPÔSOB DODANIA VÝROBKU

Náklady na dodanie výrobku sa určujú počas procesu objednávania a sú
závisí od výberu spôsobu platby a spôsobu doručenia zakúpeného výrobku.

Čas na dokončenie výrobkov je 1 až 2 pracovné dni od okamihu
zaúčtovanie finančných prostriedkov vyplatených na základe kúpnej zmluvy na účet
Predávajúceho alebo od okamihu, keď Predávajúci prijme Objednávku na spracovanie v
ak sa rozhodnete zaplatiť na dobierku.

Výrobky zakúpené v obchode sa zasielajú z Poľska len v rámci Európy na
prostredníctvom kuriérskej služby. Ceny prepravy sú uvedené v čase objednávky.

 • 7
  REKLAMÁCIA VÝROBKU

Reklamácia záruky.
- Základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ktorý je
Spotrebiteľ alebo subjekt uvedený v § 10 Obchodných podmienok pre
Záruka vzťahujúca sa na fyzické a právne chyby je stanovená v zákone Codex
Civil z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, položka 93 v znení neskorších predpisov).
- Oznámenie o chybách týkajúcich sa výrobku a oznámenie o príslušných
Žiadosť môžete zaslať e-mailom na adresu
adresa: info@semaxpolska.pl alebo písomne na adresu: Družstvo 13
32-300, Olkusz
- V uvedenej písomnej alebo elektronickej správe by malo byť uvedené, ako
väčšinu informácií a okolností týkajúcich sa predmetu sťažnosti, v
najmä povahu a dátum nezrovnalosti a kontaktné údaje.
Poskytnuté informácie uľahčia a urýchlia vybavovanie sťažnosti
Predajca.
- Na posúdenie fyzických chýb Výrobku je potrebné ho doručiť na adresu:

VRÁTENIE TOVARU ZÁKAZNÍKOM

Kontaktujte nás e-mailom - odpovieme vám na vašu adresu a údaje o vrátení tovaru.

 • Predávajúci je povinný reagovať na žiadosť zákazníka bezodkladne, najneskôr do
  do 14 dní od podania sťažnosti.
  - V prípade sťažnosti zákazníka, ktorý je spotrebiteľom alebo subjektom s
  uvedené v § 10 rokovacieho poriadku - nevyriešenie sťažnosti do 14 dní
  jeho oznámenia sa rovná jeho prijatiu. Vzhľadom na
  odôvodnenú sťažnosť zákazníka, ktorý je spotrebiteľom alebo subjektom s
  uvedené v § 10 Obchodných podmienok, znáša predávajúci náklady na prevzatie, doručenie a
  vymeniť výrobok za bezchybný.
  - Odpoveď na sťažnosť sa poskytuje na papieri alebo na inom trvalom nosiči
  médium.
 • 8
  PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa bodu 10 tohto odseku môže zákazník, ktorý je zároveň
Spotrebiteľ alebo subjekt uvedený v § 10 Obchodných podmienok, ktorý uzavrel zmluvu
vzdialenosti, môže od nej odstúpiť bez udania dôvodu predložením príslušného
vyhlásenie do 14 dní. Na dodržanie tejto lehoty stačí zaslať
vyhlásenie o odstúpení od zmluvy, ktoré sprístupnil obchod.

V prípade odstúpenia sa kúpna zmluva považuje za neuzatvorenú a
Spotrebiteľ alebo subjekt uvedený v § 10 Obchodných podmienok sú povinní vrátiť
Výrobok odovzdať Predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim, aby
bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy,
pokiaľ Predávajúci neponúkol, že si Výrobok vyzdvihne sám. Dodržanie lehoty
Stačí, ak výrobok pošlete späť pred uplynutím lehoty.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy musí byť výrobok vrátený na adresu
adresa:

Kontaktujte nás e-mailom, v e-mailovej odpovedi vám poskytneme adresu a údaje o vrátení tovaru.

Spotrebiteľ alebo subjekt uvedený v § 10 Obchodných podmienok zodpovedá
za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku v dôsledku jeho používania spôsobom
nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania
Výrobok. S cieľom zistiť povahu, vlastnosti a fungovanie výrobkov je spotrebiteľ povinný
alebo subjekt uvedený v § 10 Obchodných podmienok by mal manipulovať s Výrobkami a
len skontrolovať rovnakým spôsobom ako v kamennom obchode.

S výhradou bodov 6 a 8 tohto odseku predávajúci vráti hodnotu
Výrobok plus náklady na doručenie pri použití rovnakého spôsobu platby,
ktoré spotrebiteľ použil, ak spotrebiteľ alebo subjekt uvedený v § 10
nariadenia, výslovne súhlasili s iným spôsobom vrátenia, ktorý ich nezahŕňa
žiadne náklady. S výhradou bodu 7 tohto odseku sa úhrada uskutoční
bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď predávajúci obdrží
vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Ak si spotrebiteľ alebo subjekt uvedený v § 10 Obchodných podmienok zvolil spôsob
doručenie Výrobku iným spôsobom ako najlacnejším bežným spôsobom doručenia, ktorý ponúka Obchod,
Predávajúci nie je povinný uhradiť im žiadne dodatočné náklady, ktoré im vzniknú
náklady.

Ak Predávajúci neponúkol Spotrebiteľovi, aby si Výrobok vyzdvihol sám alebo
subjektu uvedeného v § 10 rokovacieho poriadku, môže zadržať úhradu platby
prijatý od spotrebiteľa, kým nedostane tovar späť alebo nedoručí
spotrebiteľom alebo subjektom uvedeným v § 10 Obchodných podmienok, doklad o jeho
postúpenie, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Spotrebiteľ alebo subjekt uvedený v § 10 Obchodných podmienok, ktorý odstúpi od Zmluvy
Predávajúci znášajú v súlade s bodom 1 tohto odseku len náklady na vrátenie
Produkt pre predávajúceho.

Štrnásťdňová lehota, v ktorej spotrebiteľ alebo subjekt uvedený v § 10
nariadenia, môže odstúpiť od zmluvy, sa počíta odo dňa, keď spotrebiteľ alebo
subjekt uvedený v § 10 Obchodných podmienok prevzal Produkt a v prípade
služby odo dňa uzavretia zmluvy.

Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa nevzťahuje na spotrebiteľa alebo na
subjektu uvedenému v § 10 Obchodných podmienok v prípade kúpnej zmluvy:
- pri ktorej je predmetom plnenia vec dodaná v zapečatenom obale
obaly, ktoré po otvorení nemožno vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal
otvorené po doručení,
- ak predmet plnenia tvoria veci, ktoré po dodaní z dôvodu
svojou povahou sa stávajú neoddeliteľnými od iných vecí,
- ak je predmetom dodávky služba, ak predávajúci vykonal v plnom rozsahu
služby s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol informovaný pred
začatia plnenia, ktoré po plnení zo strany predávajúceho
stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy sa vzťahuje na predávajúceho aj na kupujúceho.
zákazníkovi v prípade, že druhá zmluvná strana nesplní svoj záväzok
v presne stanovenom termíne.

 • 9
  OBCHODNÉ USTANOVENIA (B2B)

Tento odsek obsahuje ustanovenia, ktoré sa vzťahujú len na podnikateľov
na ktoré sa nevzťahuje ochrana podľa zákona o právach spotrebiteľov uvedená v § 10
Rokovací poriadok.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej so zákazníkom.
nespotrebiteľa do 14 pracovných dní od jej uzavretia. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa v tomto prípade môže uskutočniť bez uvedenia dôvodu a nezakladá žiadne
zo strany zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, žiadne nároky voči
Predajcovia.

Predávajúci má právo obmedziť vo vzťahu k zákazníkom, ktorí nie sú spotrebiteľmi
platobné prostriedky, ktoré mu poskytol, vrátane požiadavky, aby vykonal
predplatenie časti alebo celej predajnej ceny bez ohľadu na výber zákazníka
spôsob platby a skutočnosť, že bola uzavretá kúpna zmluva.

Výhody a bremená spojené s výrobkom a nebezpečenstvo náhodnej straty
alebo poškodenie Výrobku prechádza na Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom, po
vydanie výrobku predávajúcim dopravcovi. Predávajúci v takomto prípade nesmie
zodpovedá za stratu, znehodnotenie alebo poškodenie Výrobku, ktoré vznikli v dôsledku
od okamihu prevzatia Výrobku na prepravu až do jeho doručenia Zákazníkovi, ako aj za
oneskorenie pri preprave zásielky.

Ak je Výrobok zaslaný Zákazníkovi prostredníctvom dopravcu, Zákazník je povinný
ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný skontrolovať zásielku v čase a spôsobom
pre zásielky tohto druhu. Ak sa zistí, že počas prepravy došlo k
stratu alebo poškodenie Výrobku, je povinný vykonať všetky úkony
potrebné na stanovenie zodpovednosti dopravcu.

Poskytovateľ služieb môže vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb s
s okamžitou platnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním správy príjemcovi služby.
výpoveď zmluvy, ktorá nie je určená pre spotrebiteľa.

 • 10
  USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA OBCHODNÍKOV O PRÁVACH SPOTREBITEĽOV
  (s účinnosťou od 1. januára 2021)

Živnostník (tento odsek
sa nevzťahuje na obchodné spoločnosti) podlieha ochrane podľa zákona o právach
spotrebiteľa za predpokladu, že kúpna zmluva, ktorú uzatvára s predávajúcim, neobsahuje
má profesionálny charakter.

Podnikateľ uvedený v bode 1 tohto článku
odsek sa vzťahuje len v rozsahu:
- zakázané zmluvné podmienky - tzv. zneužívajúce klauzuly,
- záručná zodpovednosť za fyzické a právne vady Výrobku v súlade s
§ 7 rokovacieho poriadku,
- právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v súlade s § 8 Obchodných podmienok.

Podnikateľ uvedený v bode 1 tohto odseku stráca nárok na
ochranu spotrebiteľa v prípade, že kúpna zmluva, ktorú uzavrel s
Predajca má profesionálny charakter, ktorý sa overuje na základe zápisu
tohto podnikateľa v centrálnom registri a informácie o podnikateľskej činnosti
Poľská republika, najmä kódy poľskej klasifikácie v nej uvedené
Aktivity.

Na podnikateľov uvedených v bode 1 tohto odseku sa nevzťahuje ochrana
Inštitucionálne služby poskytované spotrebiteľom okresnými ombudsmanmi
spotrebiteľa, ako aj predsedu UOKiK.

 • 11
  TYP A ROZSAH ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

Poskytovateľ služieb umožňuje prostredníctvom obchodu využívať elektronické služby
ako napríklad:
- uzatváranie zmlúv o predaji výrobkov,
- vedenie účtu v obchode.

Poskytovanie elektronických služieb zákazníkom v obchode sa uskutočňuje na
podmienky uvedené v pravidlách.

Poskytovateľ služieb je oprávnený zverejňovať obsah na webovej stránke obchodu.
reklama. Takýto obsah je neoddeliteľnou súčasťou obchodu a obsahu v ňom prezentovaného.
materiály.

 • 12
  PODMIENKY POSKYTOVANIA A UZATVÁRANIA ZMLÚV O SLUŽBÁCH
  ELEKTRONICKÉ

Poskytovanie elektronických služieb definovaných v § 11.1 Pravidiel prostredníctvom
Poskytovateľ služieb je bezplatný.

Obdobie, na ktoré sa zmluva uzatvára:
- zmluva o poskytovaní elektronickej služby spočívajúcej v umožnení podania
Objednávka z obchodu sa uzatvára na dobu určitú a zaniká dňom
keď je Objednávka podaná alebo keď Zákazník prestane podávať Objednávku.
- zmluvu o poskytovaní elektronických služieb spočívajúcich vo vedení účtu v
Obchod sa uzatvára na dobu neurčitú.

Technické požiadavky potrebné na prácu so systémom IKT,
používané poskytovateľom služieb:
- počítač (alebo mobilné zariadenie) s prístupom na internet,
- prístup k e-mailu,
- webový prehliadač,
- povoliť súbory cookie a Javascript vo svojom webovom prehliadači.

Zákazník je povinný používať Obchod v súlade so zákonom a
morálka s ohľadom na dodržiavanie osobných a vlastníckych práv
duševné tretie strany.

Zákazník je povinný zadať údaje v súlade so stavom
vecné.

Príjemca nesmie poskytovať nezákonný obsah.

 • 13
  SŤAŽNOSTI TÝKAJÚCE SA POSKYTOVANIA ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb prostredníctvom obchodu
Zákazník môže zaslať e-mail na adresu
adresa: info@semaxpolska.pl

V uvedenom e-maile uveďte čo najviac informácií a okolností.
týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä povahy a dátumu vzniku
nezrovnalosti a kontaktné údaje. Poskytnuté informácie výrazne uľahčia a
urýchliť vybavenie sťažnosti poskytovateľom služieb.

Poskytovateľ služieb vybavuje sťažnosti bezodkladne, najneskôr do
do 14 dní od oznámenia.

Odpoveď poskytovateľa služieb na sťažnosť sa zasiela na túto e-mailovú adresu
Zákazníka, ako je uvedené v oznámení o reklamácii alebo ako Zákazník určí inak.
spôsobom.

 • 14
  PODMIENKY UKONČENIA ZMLÚV O ELEKTRONICKÝCH SLUŽBÁCH

Ukončenie Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb:
- Zmluvu o poskytovaní elektronickej služby možno vypovedať
nepretržitého a neobmedzeného charakteru (vedenie účtu).
- Zákazník môže vypovedať zmluvu s okamžitou platnosťou a bez
s uvedením dôvodov zaslaním príslušného výkazu pre
e-mailom na adresu: info@semaxpolska.pl
- Poskytovateľ služieb môže ukončiť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb
nepretržitého a časovo neobmedzeného charakteru v prípade, že Zákazník poruší
nariadenia, najmä ak poskytuje obsah nezákonnej povahy po
neúspešné predchádzajúce oznámenie o zastavení a upustení od
stanovenie primeraného časového limitu. Platnosť zmluvy v takomto prípade uplynie po
uplynutím 7 dní odo dňa vyhlásenia zámeru ukončiť ho (lehota
ukončenie).
- Výpoveď vedie k ukončeniu právneho vzťahu s účinnosťou od
Budúcnosť.

Poskytovateľ služieb a Zákazník môžu vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb.
kedykoľvek na základe dohody strán.

 • 15
  DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Všetok obsah na webovej stránke na adrese
www.semaxpolska.pl požívajú autorskoprávnu ochranu a (podľa § 15 ods. 3
a prvky nahrané príjemcami, ktoré sa používajú na
udeľovanie licencií, prevod autorských práv alebo povolené použitie) sú
vo vlastníctve spoločnosti Dobre Peptides Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 13, 32-300 Olkusz, NIP:
6372215326, REGON: 520496524. Zákazník je plne zodpovedný za
škody spôsobené Poskytovateľovi služieb v dôsledku používania akéhokoľvek obsahu
www.semaxpolska.pl bez súhlasu poskytovateľa služieb.

Akékoľvek použitie kýmkoľvek bez výslovného písomného súhlasu
Poskytovateľ služby akýkoľvek prvok, ktorý tvorí obsah a
webovej stránky www.semaxpolska.pl predstavuje porušenie autorských práv
Poskytovateľa služieb a bude mať za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.

Všetky obchodné názvy, názvy produktov, názvy spoločností a ich logá používané na webovej stránke
Webové stránky obchodu www.semaxpolska.pl sú majetkom príslušných vlastníkov a sú
používa sa len na identifikačné účely. Môžu to byť registrované značky
tovar. Všetky materiály, popisy a obrázky uvedené na webovej stránke
Obchod na adrese www.semaxpolska.pl slúži na informačné účely.

 • 16
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvy uzatvorené prostredníctvom obchodu sa uzatvárajú v súlade s poľským právom.

Ak je niektorá časť týchto podmienok v rozpore s platnými právnymi predpismi, platí, že
Namiesto sporného ustanovenia rokovacieho poriadku sa uplatňujú príslušné ustanovenia
Poľské právo.

Akékoľvek spory vyplývajúce z kúpnych zmlúv medzi obchodom a spotrebiteľmi budú
vyriešiť v prvom rade rokovaním so zámerom dosiahnuť priateľský
ukončenie sporu s prihliadnutím na zákon o mimosúdnom riešení sporov
spotrebitelia. Ak by to však nebolo možné alebo by to bolo neuspokojivé
pre ktorúkoľvek zo strán, spory bude riešiť príslušný všeobecný súd,
v súlade s bodom 4 tohto odseku.

Súdne riešenie sporov:
- Prípadné spory medzi poskytovateľom služieb a klientom (zákazníkom)
ktorý je zároveň spotrebiteľom alebo subjektom uvedeným v § 10
sa predkladajú príslušným súdom v súlade s ustanoveniami súdneho poriadku.
Občianskoprávne konanie zo 17. novembra 1964 (Dz. U. č. 43, bod 296 s
v znení neskorších predpisov).
- Prípadné spory medzi poskytovateľom služieb a klientom (zákazníkom)
nie je zároveň spotrebiteľom podľa § 9 Obchodných podmienok,
sa predloží súdu príslušnému podľa sídla poskytovateľa služieb.

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má tiež právo využiť mimosúdne
spôsoby riešenia sporov, najmä predložením po ukončení
postupu podávania sťažností žiadosť o mediáciu alebo žiadosť o posúdenie
prípadu rozhodcovským súdom (žiadosť je možné stiahnuť na
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Zoznam stálych rozhodcovských súdov
Spotrebiteľské rady pôsobiace pri krajských inšpektorátoch obchodnej inšpekcie
je k dispozícii na adrese: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Spotrebiteľ môže využiť aj bezplatnú pomoc okresného (mestského)
ombudsman pre spotrebiteľov alebo sociálna organizácia, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú
ochrana spotrebiteľa. Mimosúdne odškodnenie na konci
Konanie o sťažnosti je bezplatné.

S cieľom vyriešiť spor zmierom môže spotrebiteľ podať najmä sťažnosť
prostredníctvom online platformy ODR (Online Dispute Resolution), ktorá je k dispozícii
na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Zdravý newsletter

Chcete byť informovaní o najnovších správach, špeciálnych ponukách a najnovšom výskume v oblasti peptidov? Prihláste sa na odber nášho newslettera! Je to najjednoduchší spôsob, ako nezmeškať žiadne novinky, propagačné akcie a získať exkluzívne odborné rady o peptidoch a zdravom životnom štýle. Pridajte sa k našej komunite a objavme silu peptidov spoločne!

Semax Poľsko

Poďme sa porozprávať

info@semaxpolska.pl

Odborné konzultácie

Autorské práva © 

Tvorba a umiestňovanie webových stránok - IT HEROES

0
  Váš nákupný košík
  Kôš je prázdnySpäť do obchodu
  Pridať do košíka